Zespół

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Spis treści:
Rozdział I – Postanowienia ogólne:
Nazwa,
Teren działania,
Osobowość prawna,
Czas trwania,
Możliwość zrzeszania się,
Nazwa i znak graficzny,
Podstawy działania,
Skróty.
Rozdział II – Wartości, cele i metody działania:
Wartości,
Cele,
Metody działania.
Rozdział III – Członkowie:
Nabycie członkostwa,
Członkowie – prawa i obowiązki,
Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach członka,
Członkostwo honorowe.
Rozdział IV – Sprawy organizacyjne,
Rozdział V – Władze Stowarzyszenia:
Skład władz,
Zarząd Stowarzyszenia,
Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna,
Walne Zebranie Członków.
Rozdział VI – wyróżnienia i kary:
Rodzaje wyróżnień,
Przewinienia dyscyplinarne. Rodzaje kar.
Rozdział VII – Majątek i fundusze Stowarzyszenia:
Skład majątku i funduszy Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi.
Rozdział VIII – Zmiany statutowe i rozwiązanie Stowarzyszenia.
Rozdział IX- przepisy końcowe i przejściowe.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa
Stowarzyszenie nosi nazwę Into the East, zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie stanowi niezależny, apolityczny, samorządny podmiot niezwiązany z żadną partią polityczną.

§2
Teren działania
Stowarzyszenie prowadzi działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Siedziba Stowarzyszenia jest usytuowana w mieście Zielona Góra.

§3
Osobowość prawna
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§4
Czas trwania
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§5
Możliwość zrzeszania się
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie.

§6
Nazwa i znak graficzny
Znak graficzny Stowarzyszenia stanowi własność Stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.

§7
Podstawy działania
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
Niniejszym Statutem,
Uchwałami Władz Stowarzyszenia.

§8
Skróty
Użyte w Statucie skróty oznaczają:

WZC – Walne Zebranie Członków,
NWZC – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
KR – Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ II
Wartości, cele i metody działania

§9
Wartościami Stowarzyszenia są:
Jakość – prezentowanie maksymalnego poziomu wykonywanych zadań i przedsięwzięć, dążenie do ideału,
Poszerzanie horyzontów – zarówno swoich członków jak i grup docelowych oraz osób współpracujących,
Rozwijanie kwalifikacji – swoich członków jak i uczestników organizowanych wydarzeń,
Przyjaźń – jako dominująca relacja pomiędzy członkami stowarzyszenia,
Zaufanie – podstawa budująca relacje w ramach organizacji, z której wynika przyzwolenie na dużą swobodę działania dla członków,
Otwartość – na pomysły innych, na krytykę, na inne drogi prowadzące do osiągnięcia celu, na inne spojrzenia na świat,
Samodzielność – członkowie mają prawo i obowiązek być samodzielni oraz odpowiedzialni za wykonywane przez siebie zadania,
Zaangażowanie – robimy to, bo sprawia nam to radość i dążymy do celów, które wszyscy rozumiemy i które chcemy osiągnąć.

§10
Cele
Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
Aktywizacja polskich środowisk biznesowych do inwestowania na Bliskim Wschodzie, w państwach Azji oraz Afryki Północnej, a w szczególności w Maroko, Algierii, Tunezji, Libii, Egipcie, Syrii, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Jemenie, Katarze, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Jordanii, Izraelu, Libanie, Turcji, Iranie, Indiach, Chinach, Afganistanie, Pakistanie, Bangladeszu, Bhutanie i Japonii,
Aktywizacja życia studenckiego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości,
Działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego obywateli RP, a w szczególności studentów,
Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego,
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
Integracja europejska oraz integracja międzykulturowa, a także rozwijanie kontaktów i współpraca pomiędzy społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego,
Szerzenie ekspertyzy w zakresie współpracy międzykulturowej, głównie z obszarami Azji i Afryki Północnej
Promowanie polskich przedsiębiorstw współpracujących z krajami Azji i Afryki Północnej,
Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.

§11
Metody działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w poprzez:
Popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz pomoc w tworzeniu i wspieraniu rozwoju innych organizacji,
Działalność edukacyjną, polegającą na organizacji różnego typu szkoleń, seminariów, konferencji, debat,
Organizację projektów promujących integrację środowisk akademickich, biznesowych, kulturalnych i innych,
Inicjowanie działalności społecznej młodzieży szkolnej i organizowanie dla niej przedsięwzięć turystycznych, sportowych, krajoznawczych, kulturalnych i innych, a dla absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych,
Prowadzenie stałych, niezależnych badań o charakterze:
ekonomicznym i socjologicznym nad rynkiem pracy, trendami i kulturą w Azji i Afryce Północnej,
metodycznym i merytorycznym nad programem studiów,
innym niż wymienionym w pkt. a-b.
Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i dziennikarskiej,
Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt,
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
Pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu zatrudnienia oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Rozwój wymiany i współpracy krajowej i zagranicznej studentów,
Szkolenie i doskonalenie kadry Stowarzyszenia,
Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz integracji międzykulturowej, a także rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz na rzecz rozwoju dialogu społecznego,
Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej i samorządowej
oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
Promocję i organizację wolontariatu,
Współpracę z urzędami publicznymi.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§12
Nabycie członkostwa
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna popierająca cele Stowarzyszenia oraz deklarująca chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
Nabycie członkostwa uwarunkowane jest złożeniem pisemnej deklaracji z prośbą o przyjęcie, która rozpatrywana jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
Decyzja o przyjęciu podejmowana jest na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata, rozstrzyganej przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 składu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§13
Członkowie – Prawa i obowiązki
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają prawo do:
Czynnej oraz biernej aktywności wyborczej,
Brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
Korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
Występowania ze skargami i wnioskami do organów Stowarzyszenia, które zobowiązane są do ich rozpatrzenia w terminie miesiąca od daty wpłynięcia,
Konstruktywnego opiniowania działalność Stowarzyszenia,
Swobodnego wyrażania na forum Stowarzyszenia przekonań światopoglądowych, społecznych
i politycznych.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
Przestrzegania postanowień Statutu,
Kierowania się wartościami Stowarzyszenia wymienionymi w §9,
Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej,
Solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenia,
Uczestniczenia w WZC oraz w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, do których zostali wybrani, a także w posiedzeniach organizacji i ich organów, do których zostali oddelegowani z ramienia Stowarzyszenia,
Opłacania składek członkowskich ustalanych drogą odrębnej uchwały Zarządu.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§14
Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach Członka
Uchwała o ustaniu członkostwa podejmowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia za wyjątkiem przypadków, o których mowa w §14 ust. 2. pkt a. lub b.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§15
Członkostwo honorowe
Tytuł Członka Honorowego może zostać nadany osobie szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia, niebędącej w czasie nominacji czynnym członkiem Stowarzyszenia otrzymując tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia.
Tytuł ten zostaje nadany odpowiednią uchwałą ustanowioną przez WZC lub Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek ¾ składu WZC lub Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Sprawy Organizacyjne

§16
Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów nie ujęte w Statucie mogą precyzować stosowne regulaminy wydane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej. W sytuacji kiedy liczba głosujących członków jest mniejsza niż 3, uchwały podejmowane są jednomyślnie.
W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia, wykluczenia, odwołania, śmierci lub ustąpienia członków władz Stowarzyszenia z pełnionych funkcji w czasie kadencji tych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru – nie dotyczy Prezesa Stowarzyszenia.
W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia, wykluczenia, śmierci lub ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zwane dalej NWZC) celem wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia. Obowiązki Prezesa Stowarzyszenia od chwili jego ustąpienia z funkcji do czasu wybrania przez NWZC nowego Prezesa pełni Wiceprezes do Spraw Prawnych Zarządu Stowarzyszenia.
Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru następcy.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia jest określona w dalszej części Statutu.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna,
Walne Zebranie Członków.

§18
Zarząd Stowarzyszenia
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 4 członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes do Spraw Prawnych, Wiceprezes do Spraw Finansowych.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata od dnia wyborów.
Jeden członek Zarządu Stowarzyszenia może pełnić jedną funkcję.
Funkcje członków Zarządu Stowarzyszenia są definiowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia i KR.
Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Warunki i wysokość wynagrodzenia określają odrębne umowy.
Na zakończenie kadencji Zarząd Stowarzyszenia sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które udostępnia do wglądu wszystkim członkom podczas WZC.
Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Stowarzyszenia może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia pochodzącego z wyboru większością głosów 3/4 członków Zarządu Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do KR w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. KR może cofnąć decyzję większością głosów ¾ członków KR.

§19
Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
uchwalanie i realizacja bieżących planów działania Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
przyjmowanie członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wspólna odpowiedzialność za majątek Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich.
Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
kierowanie pracami Zarządu Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy zwoływanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, w terminach uzgodnionych z pozostałymi członkami Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Do kompetencji Wiceprezesa do Spraw Prawnych należy w szczególności dbałość o sprawy organizacyjno – prawne Stowarzyszenia od strony administracyjnej, a także kierowanie pracami biura i opieka nad archiwum Stowarzyszenia.
Do kompetencji Wiceprezesa do Spraw Finansowych należy w szczególności prowadzenie spraw finansowo–księgowych oraz wsparcie Prezesa Stowarzyszenia w kierowaniu pracami Zarządu Stowarzyszenia w wyznaczonych obszarach, a szczególnie zarządzania projektami.
Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu.
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu w razie ponownego oddania równej ilości głosów, decydujący głos ma stanowisko Prezesa.
Prace Zarządu Stowarzyszenia może regulować przyjęty przez nią regulamin.
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu regulaminu lub zmian w jego treści większością głosów 2/3 liczby swoich członków.

§20
Komisja Rewizyjna
KR liczy 2–5 członków;
W przypadku ustąpienia co najmniej 1/2 członków KR, jest ona zobowiązana do wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie NWZC celem uzupełnienia składu KR.
Do kompetencji KR należy :
bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia,
nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu Stowarzyszenia,
przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i członkowskich I instancji,
pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami Stowarzyszenia,
wybór Prezesa KR.
Do kompetencji Prezesa KR należy:
Reprezentowanie KR,
Prowadzenie spraw KR,
Przygotowywanie projektów uchwał KR.
Członkowie KR:
nie mogą być jednocześnie członkami pozostałych organów władz Stowarzyszenia za wyłączeniem WZC, NWZC i pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Kadencja KR trwa 3 lata od dnia wyborów.
Pierwsze posiedzenie konstytuujące KR odbywa się bezpośrednio po zamknięciu obrad WZC.
Prace Komisji Rewizyjnej oraz inne szczegółowe kwestie jej dotyczące może regulować przyjęty przez nią regulamin.

§21
Walne Zebranie Członków
WZC Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako sprawozdawcze, i raz na trzy lata, jako wyborcze, na co najmniej 21 dni przed jego terminem.
Do kompetencji WZC należy w szczególności:
uchwalanie ogólnego programu działania Stowarzyszenia,
wybór Zarządu Stowarzyszenia,
wybór Prezesa Stowarzyszenia,
wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia,
wybór KR,
udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia,
nadanie tytułu Członka Honorowego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia, w razie nagłej potrzeby, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zwane dalej NWZC) z własnej inicjatywy. Obowiązana jest także zwołać je na wniosek KR lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać NWZC w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
O terminie, miejscu zebrania, propozycjach porządku obrad WZC lub NWZC, Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
W obradach WZC oraz NWZC, obradujących w pierwszym terminie kworum stanowi co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Zarząd Stowarzyszenia może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC lub NWZC wyznaczyć drugi termin obrad na wypadek nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż pół godziny później od pierwszego. W drugim terminie kworum nie obowiązuje.
WZC i NWZC wyraża swoją wolę w formie uchwał.
WZC, przed przystąpieniem do głosowania osobowego składów Zarządu Stowarzyszenia i KR, może podjąć uchwałę o ilości osób wchodzących w skład tych organów w danej kadencji.

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary

§22
Rodzaje wyróżnień
Za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia, władze Stowarzyszenia mogą przyznać następujące wyróżnienia:
pochwałę,
dyplom,
nagrody rzeczowe nieprzekraczające łącznej sumy 1000 zł.

§23
Przewinienia dyscyplinarne, rodzaje kar
Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz naczelnych oraz zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia stanowi przewinienie dyscyplinarne.
Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatrują organy rewizyjne i mogą one wymierzać następujące kary:
upomnienie,
nagana,
zawieszenie w określonych albo wszystkich prawach członkowskich,
zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli na czas określony,
wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia bez prawa ponownego ubiegania się o uzyskanie statusu członka.
W toku postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady postępowania karnego.
Sądem dyscyplinarnym jest KR, która może wszcząć postępowanie dyscyplinarne z urzędu, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
Od decyzji wydanych przez KR nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowy tryb działania KR, określa regulamin uchwalony przez KR.
Przed przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego organ właściwy do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym decyduje o:
umorzeniu sprawy i nie przeprowadzaniu postępowania dyscyplinarnego,
kontynuowaniu sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze

§24
Skład majątku i funduszy Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi

Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
dotacje,
inwestycje rozumiane, jako aktywa posiadane przez Stowarzyszenia w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków,
darowizny, zapisy i spadki.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezesa Stowarzyszenia.
Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
Stowarzyszenia prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutowe i rozwiązanie Stowarzyszenia

§25
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje WZC lub NWZC większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

§26
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje WZC lub NWZC większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 4/5 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
W razie podjęcia uchwały przez WZC lub NWZC o rozwiązaniu Stowarzyszenia, WZC lub NWZC decyduje
o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe i przejściowe

§27
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
Zmiany w statucie wchodzą w życie natychmiast z chwilą ich uchwalenia.